De Effecten van het Beëindigen van een Onderneming op Toekomstig Ondernemerschap

Bas van der Klaauw

November 1998

Samenvatting
Het beëindigen van een onderneming hoeft niet te betekenen dat de ondernemer een slechte ondernemer is. Ook goede ondernemers lopen het risico dat ze wegens onvoorziene omstandigheden de onderneming moeten beëindigen. In dit rapport onderzoeken we op individueel niveau wat de gevolgen van het beëindigen van een onderneming voor toekomstig ondernemerschap zijn. We richten ons met name op de factoren die van invloed zijn op de kans dat een gestopte ondernemer een nieuwe onderneming start. Tevens kijken we naar hoe het startkapitaal van de nieuwe onderneming wordt beïnvloed door een eerdere bedrijfsbeëindiging en hoe succesvol een herstarter zichzelf vindt.

De in dit rapport gepresenteerde empirische resultaten laten zien dat individuen die hun onderneming om bedrijfsexterne redenen zoals bijvoorbeeld te zware concurrentie, hebben beëindigd vaker geneigd zijn opnieuw een onderneming te starten. Ditzelfde geldt ook voor individuen die direct na beëindiging werk hadden. Verder houden ondernemers waarvan de oude onderneming failliet is gegaan langer interesse in het ondernemerschap. Bij het starten van een nieuwe onderneming blijkt dat individuen die bij het beëindigen van de oude onderneming bedrijfsschulden over hebben gehouden gemiddeld een kleiner startkapitaal hebben dan andere individuen. Ten slotte vinden we dat het percentage van het gezinsinkomen dat afkomstig is van de onderneming het enige kenmerk van de nieuwe onderneming is dat van invloed is op hoe succesvol een herstarter zichzelf vindt.

(Click here to download PostScript file)
(Click here to download PDF file)

Last updated: 4 November 1998.