Klik hier voor de CV van Frank den Butter

 

Frank den Butter is sinds 1988 hoogleraar algemene economie aan de Vrije Universiteit. Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn komst naar de VU was hij van 1973-1988 werkzaam bij De Nederlandsche Bank N.V. Daar was hij onder meer nauw betrokken bij bouw en gebruik van het MORKMON-model. Naast zijn hoogleraarschap heeft hij momenteel (februari 2006) de volgende nevenfuncties: voorzitter van het Curatorium van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB),  lid van de NWO-programmacommissie Milieu en Economie, en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen .  Daarnaast is hij lid van allerlei universitaire en adviescommissies en speelt een rol bij een onderzoeksproject voor het eiland St. Maarten. Van 1 januari 1998 tot 31 december 2002 is hij  lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), hetgeen indertijd  zijn hoofdfunctie was. Onder zijn leiding als projectgroepvoorzitter zijn de rapporten "Doorgroei van Arbeidsparticipatie" (2000, nr. 57) en "Nederland Handelsland" (2003, nr. 66) opgesteld. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het opstellen van de rapporten "Generatiebewust beleid" (1999, nr. 55) en "Naar nieuwe wegen in het milieubeleid" (2003, nr. 67).  Daarnaast  was hij van 1997 tot 2003 voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) en is na zijn aftreden als erelid van deze vereniging benoemd.  

Voorts is hij oprichter van het onderzoeksteam 'Toegepaste Arbeidseconomie' (Applied Labour Economics Research Team) en was van 1988 tot 2002 onderzoeksleider van dat team. Daarnaast was hij lange tijd lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS), van de Commissie Sociaal Economisch beleid van de SER, van de Centrale Plancommissie, bestuurslid van de European Association of Labour Economists (EALE), bestuurslid van het Instituut voor Milieuvraagstukken en bestuurslid van ESI/VU. Als VU-directeur van het Tinbergen Instituut heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de uitbouw van dat instituut als volwaardige en prominente onderzoeksschool. Hij vervult regelmatig adviseurschappen voor diverse Ministeries (EZ, VROM, V&W) en was lid van o.m de commissie Andriessen (onderkant arbeidsmarkt), Lubbers (economisch onderzoek) en Wolfson (Economische effectrapportage Schiphol).  Hij was voorzitter van begeleidingscommissies voor de het onderzoek naar de effecten van het "plan Van Elswijk" en van de berekening van het duurzaam nationaal inkomen volgens de "methode Hueting". Bovendien maakt hij deel uit van de begeleidingscommissie van het bestuurskundige NWO-project "Rethinking".   Daarnaast is hij voorzitter of lid van verschillende NWO-commissies geweest, van 2004 tot 2006 van de de VICI-commissie. Zijn onderzoeksbelangstelling betreffen de arbeidseconomie, de milieu-economie, de macro-economische modelbouw en de interactie tussen de economische wetenschap en het beleid. Hij is auteur van een aantal boeken en van vele artikelen in internationale en Nederlandstalige vakbladen (zie lijst met publicaties). Als uitvloeisel van het WRR-rapport "Nederland Handelsland"is het Research Institute for Trade and Transaction Management (RITM) opgericht.

Frank den Butter heeft tot nu toe 13 promovendi begeleid, vaak in samenwerking met collega promotoren (waaronder Jan Peter Balkenende). Hij heeft, zowel in de eerste fase als in de doctorale en postdoctorale fase, onderwijs gegeven in vele vakken zoals de micro economie, de macro economie, toegepaste onderzoeksmethoden, arbeidseconomie, economie van de collectieve sector, monetaire economie en internationale economie. Voorts houdt hij, met name in vervolg op het WRR-lidmaatschap, herhaaldelijk lezingen voor ondernemers en bestuurders.  

 

Klik hier voor de CV van Frank den Butter